Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas asmuo įstaigoje – socialinė darbuotoja Vaida Pautienienė. 

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas Didvyžių socialinės globos namuose, prašome siųsti juos el. pašto adresu [email protected]

Informaciją, kaip pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, korupciją, rasite Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą globos namuose atsakingo asmens funkcijų aprašymo pakeitimas 2024-04-10

Įsakymas dėl atsakingo asmens už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą skyrimo

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas. 2023-12-14

Didvyžių socialinės globos namų darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo tyrimas

Įsakymas dėl pareigybių sarašo

Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo

Įsakymas Nr.V- Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarkos tvirtinimo 2023-10-26
Dokumento registracijos metaduomenų kortelė

Įsakymas. V- Dėl už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingo asmens funkcijų aprašymo tvirtinimo 2023-10-26
Dokumento registracijos metaduomenų kortelė

Dėl Didvyžių socialinės globos namų korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2023 m. Balandžio 26 d. Išvadų nr. D5-35(2.46.mr) ir rizikų mažinimo priemonių įgyvendinimo
Dokumento registracijos metaduomenų kortelė

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prevencijos skyrius (Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados) 2023-04-14

Didvyžių socialinės globos namų 2021-2022 m. korupcijos prevencijos plano atsakaita, 2023-2024 metų korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas

SADM 2023-02-10 įsakymas Nr. A1-98 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

SADM ir jai pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų planas

SADM 2022-04-15 įsakymas A1-288 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinio elgesio kodeksas (įsigalioja 2022-01-01)

Didvyžių SGN direktoriaus įsakymas dėl interesų deklaravimo

Didvyžių SGN direktoriaus įsakymas dėl dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo

Didvyžių SGN direktoriaus įsakymas „Dėl lobistinės veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vyriausios tarnybinės etikos komisijos raštas dėl lobistinės veiklos nuostatų

Didvyžių SGN direktoriaus įsakymas dėl interesų deklaravimo

Didvyžių socialinės globos namų 2019-2020 m. korupcijos prevencijos plano atsakaita, 2021-2022 metų korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas

VTEK 2019-12-12 raštas Nr. (1.1.18-06) SD-6125 „Dėl naujos redakcijos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų“

Didvyžių socialinės globos namų 2019-2020 m. korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas
Didvyžių socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2018 metų programa
Didvyžių socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2018 metų priemonių planas
Didvyžių socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2018 metų priemonių plano ataskaita
Įsakymas „Dėl korupcijos prevencijos 2017-2018 metų programos ir priemonių plano patvirtinimo“

SADM antikorupcinio elgesio kodeksas https://socmin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/antikorupcinio-elgesio-kodeksas.

Atnaujinimo data: 2024-05-07