Apgyvendinimo tvarka

 1. Dėl  socialinės globos gavimo asmuo  ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę, užpildydamas Prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8).
 2. Prieš pasirenkant Globos namus socialinei globai gauti, asmeniui, globėjui, rūpintojui ar asmenį prižiūrintiems šeimos nariams, artimiesiems giminaičiams yra sudarytos sąlygos apsilankyti Globos įstaigoje ir susipažinti su asmeniui teikiamomis socialinės globos paslaugomis.
 3. Savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į Globos namus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar dalininku (savininku) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, sprendimo kopiją išsiunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Departamentas).
 4. Departamentas, atsižvelgdamas į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą ir galimybes išrašo asmens siuntimą į Globos namus (toliau vadinama – siuntimas).
 5. Jei Globos namuose yra laisvų vietų, Departamentas siuntimą išrašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos. Siuntimas pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopijos pateikiamos Globos namams ir savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.
 6. Jei Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti Globos namuose, kurią sudaro ir tvarko Departamentas. Globos namuose asmenys negali būti apgyvendinti be eilės – skubos tvarka.
 7. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose.
 8. Savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į Globos namus ir gavusi siuntimo kopiją surenka asmens bylos dokumentus, parengia asmens bylą ir organizuoja asmens apgyvendinimą Globos namuose.
 9. Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.
 10. Apgyvendinamas asmuo  ar jo globėjas, rūpintojas ir Globos namai pasirašo sutartį, kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos. Sutartis sudaroma praėjus ne daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nuo asmens apgyvendinimo socialinės globos  įstaigoje.
 11. Asmuo ar jo globėjas, rūpintojas jiems priimtina forma iki sutarties pasirašymo yra supažindinami su Globos namųvidaus tvarkos taisyklėmis gyventojams ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais gyvenimą socialinės globos įstaigoje.

Pastaba: Į globos namus asmenys priimami darbo dienomis, išskyrus penktadienį nuo 8:00 iki 16:00 val. Pietų pertrauka 12:00-12:45 val.

Į Globos įstaigą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis bei esant ūmiai psichozei. Tai patvirtina globos įstaigai pateiktas Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai.

Atnaujinimo data: 2023-08-28