Grupinio gyvenimo namai

Grupinio gyvenimo namų padalinys (toliau – GGN) skirtas gyventi  suaugusiems  asmenims, turintiems proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis. GGN orientuotas į asmens įgalinimą gyventi kiek įmanoma savarankiškiau bendruomenėje. Vienas iš svarbiausių GGN požymių yra tas, jog sudaroma neįgaliesiems galimybė naudotis bendruomenėje esančių įstaigų (tokių kaip dienos, bendruomenės, dienos socialinės globos, psichikos, kultūros centrai ir kt.) teikiamomis paslaugomis ir jas organizuoti, bet ne patys jas teikti.

GGN viename pastate, name, gyvena ne daugiau kaip 10 asmenų.

Svarbiausi GGN tikslai yra:

1. Teikti ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą, užtikrinančią gyventojo įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą.

2. Tenkinti psichologinius, socialinius, kultūrinius ir dvasinius kiekvieno gyventojo poreikius.

3. Padėti gyventojams integruotis į visuomenę, darbo rinką, sudaryti sąlygas saviraiškai.

4. Sudaryti tinkamas sąlygas gyventojo kūrybiniams gebėjimams ugdyti, socialiniams įgūdžiams formuoti, jų fiziniam aktyvumui, sveikatinimui, savitvarkos gebėjimams bei savarankiškumui stiprinti.

5. Ugdyti ir stiprinti gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį.

6. Sudaryti saugią, gerai sutvarkytą GGN aplinką, reikalingą gyventojų kasdieniniam gyvenimui.

Atnaujinimo data: 2024-01-22