Laikino atokvėpio institucijoje paslauga

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGA INSTITUCIJOJE

Nuo 2019-03-01 Didvyžių socialinės globos namuose pradėta teikti nauja paslauga – laikinas atokvėpis institucijoje.

Laikino atokvėpio paslauga yra trumpalaikio pobūdžio asmens, turinčio negalią, globotinio (rūpintinio) socialinės priežiūros paslauga, kai šiuos asmenis auginantys tėvai, prižiūrintys šeimos nariai ar globojantys (prižiūrintys) asmenys laikinai dėl tam tikrų priežasčių (komandiruotės, darbo grafiko pasikeitimas, naujo darbo paieškos, pervargimo, perdeginto sindromo: emocinių, protinių ir fizinių jėgų išsekimas, kylantis dėl ilgalaikės asmens su negalia priežiūros ir / arba slaugos), negali jais pasirūpinti.

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo tikslas – suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi asmenimis su proto ar (ir) psichikos negalia, padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime.

Laikino atokvėpio paslaugas gali gauti tėvai, šeimos nariai, globėjai (rūpintojai), globotojai, savo namuose prižiūrintys ar globojantys asmenis, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra.

Laikino atokvėpio paslaugos teikėjas: Didvyžių socialinės globos namai

 Paslaugos teikimo trukmė

Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti teikiama nuo 8 iki 24 val. per parą iki 7 parų per savaitę. Nepertraukiamai paslauga gali būti teikiama ne ilgiau kaip 30 parų, imtinais atvejais (susirgus asmenį prižiūrinčiam asmeniui, susirgus ar mirus artimam žmogui) – iki 90 parų. Bendra paslaugos teikimo trukmė negali viršyti 90 parų per 12 mėnesių.

 Laikino atokvėpio paslaugos teikimo organizavimas

Paslauga teikiama – suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 40 proc. darbingumo lygis ir (arba) didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis . Laikino atokvėpio paslaugos teikimas derinamas su kitų socialinių paslaugų teikimu ir atitinka ne tik asmens, bet ir jo šeimos, tėvų ar globėjų (rūpintojų) poreikius.

Paslauga neteikiama asmenims, kurie jos teikimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis arba jiems diagnozuota ūmi psichozė.

Paslaugos gavėjui, jo šeimos nariams, tėvams ar globėjams užtikrinama galimybė susipažinti su laikino atokvėpio įstaigoje paslauga.

Paslaugos gavėjui sukuriama ir užtikrinama jo poreikius atitinkanti sveika, saugi aplinka organizuojant jo fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį maitinimą, įvertinus jo individualius poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą, aprūpinant patalyne, rankšluosčiais, skiepijamos žinios apie sveiką maitinimąsi, diegiami sveiko maisto pasirinkimo įgūdžiai perkant maisto produktus ar užsisakant maistą viešo maitinimo įstaigose, suteikiant saugaus elgesio įgūdžių ir žinių, užtikrinama apsauga nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, įžeidinėjimų. Gavėjui užtikrinama aplinka, pagrįsta abipusiu paslaugos gavėjo laikino atokvėpio įstaigoje ir paslaugos teikėjo darbuotojų pasitikėjimu, pagarba ir orumo užtikrinimu.

Siekiama paslaugos gavėją įgalinti ir jam padedama įgyti socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių. Paslaugos gavėjas naudojasi patogiomis, jaukiomis ir privatumą garantuojančiomis patalpomis, atitinkančiomis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus ir užtikrinančiomis sąlygas paslaugos gavėjui gyventi, ugdytis, leisti laisvalaikį ir tenkinti kitus jo poreikius.

Paslaugos gavėjų poreikių tenkinimą užtikrina kvalifikuota specialistų komanda, kurioje dirba tinkamas asmenines savybes dirbti su žmonėmis su proto ar (ir) psichikos negalia turintys specialistai. Paslauga teikiama taip, kad paslaugos gavėjai (jų šeimos, tėvai ar globėjai) jaustųsi saugūs, atsižvelgiant į paslaugos gavėjų (jų šeimų, tėvų ar globėjų) kultūrinius bei religinius skirtumus, gyvenimo būdą, psichosocialinius, fiziologinius poreikius, sveikatos būklę ir pan.

Globos namai paslaugos gavėjui suteikia laikiną apgyvendinimą, suteikiant jam atskirą miegamąją vietą gyvenamajame kambaryje, aprūpina reikiama patalyne, drabužiais, rankšluosčiais, higienos priemonėmis ir organizuoja maitinimą bei asmens sveikatos priežiūrą.  Paslaugos gavėjas gali turėti jam reikalingas asmenines higienos priemones, drabužius ir avalynę (kiekis priklauso nuo planuojamų gyventi dienų skaičiaus), šlepetes, medikamentus ir kitus asmeninius daiktus. Maitinimas organizuojamas atsižvelgdami į paslaugos gavėjo šeimos narių, tėvų ar globėjų/rūpintojų, esant galimybei, pačio paslaugos gavėjo, poreikius, kartu arba individualiai su paslaugos gavėju aptaria ir sudaro maitinimo grafiką  – pusryčius, pietus, pavakarius ir vakarienę.

Kreipimosi tvarka dėl Laikino atokvėpio paslaugos

Paslaugos gavėjas, jo tėvai ar globėjai į savo gyvenamosios vietos savivaldybę ar į paslaugos tiekėją raštu kreiptis dėl paslaugos suteikimo turi ne vėliau kaip trys darbo dienos iki reikiamos paslaugos suteikimo. Paslaugos gavėjas, jo tėvai ar globėjai nurodo priežastį, dėl kurios prašome suteikti paslaugą, pageidaujamą paslaugos teikimo pradžią (data, valanda) ir planuojamą pabaigą (data, valanda), nurodo, kokio pobūdžio paslaugų reikia – tik pabūti su paslaugos gavėju, padedant jam tenkinti būtiniausius poreikius pan. Kartu su prašymu gauti paslaugą paslaugos gavėjas, jo tėvai ar globėjai pateikia preliminarią paslaugos gavėjo dienotvarkę.

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo sutartį pasirašo asmuo, turintis teisę pasirašyti arba jį prižiūrintis šeimos narys, tėvas, globėjas (rūpintojas), laikino atokvėpio paslaugos teikėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir savivaldybės administracija (kai paslaugą finansuoja savivaldybė). Paslaugos teikėjas ir/ar savivaldybė užtikrina, kad asmeniui būtų išaiškinta sutartyje pateikta informacija. Asmeniui pageidaujant, sudaromos sąlygos jį prižiūrinčiam šeimos nariui, tėvams, globėjams (rūpintojams) ar kitiems asmens interesus atstovaujantiems asmenims dalyvauti sudarant ir pasirašant sutartį.

Sutartis  sudaroma vienerių metų laikotarpiui arba faktiniam paslaugos teikimo laikotarpiui.

Asmuo, atvykdamas j globos namus, turi pateikti paslaugos teikimo laikotarpiui galiojančius dokumentus:

1. Prašymą, kuriame turi būti nurodyta priežastis, dėl kurios prašoma suteikti paslaugą,  paslaugos teikimo pradžia ir planuojama pabaiga, kokio pobūdžio paslaugų reikia ir preliminari paslaugos gavėjo dienotvarkė;

2. Asmens pasą, tapatybės kortelę arba leidimą nuolatinai gyventi Lietuvoje arba jų kopijas;

3. Neįgaliojo pažymėjimą;

4. Iš gydančio gydytojo sveikatos formą Nr. 27/a, ne senesnę kaip trys mėnesiai nuo jo išdavimo ir dokumentą, pažymintį, ar paslaugos teikimo metu asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis;

5. Jei asmens veiksnumas apribotas, teismo nutarties dėl globėjo/rūpintojo skyrimo kopiją;

6. Kitus dokumentus, reikalingus paslaugos teikimui.

Maitinimo organizavimas

Paslaugos gavėjo maitinimo organizavimas derinamas kiekvieną kartą su paslaugos gavėjo šeimos nariais, tėvais ar globėjais, kurie rūpinasi paslaugos gavėju ir esant galimybei su pačiu paslaugos gavėju. Tiekėjas maitinimo grafiką – pusryčius, pietus, pavakarius ir vakarienę derina individualiai su paslaugos gavėju, jo tėvais ar globėjais.

Laikino atokvėpio paslaugos kaina:

  1. mėnesiui be sunkios negalios – 1200,00 Eur;
  2. mėnesiui su sunkia negalia – 1260,00 Eur.

 Daugiau informacijos tel. +370 686 81552

Atnaujinimo data: 2024-05-22